Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

voorwaarden


Leveringsvoorwaarden


Algemene Voorwaarden van kamperenenzo.nl een onderdeel van cararavanstalling Westwijk.

Gegevens van kamperenenzo.nl

Kamperenenzo.nl is een onderdeel van Caravanstalling Westwijk.nl

Telefoonnummer kantoor : 0297 323 402
Telefoonnummer mobiel : 06 125 82 112

E-mailadres : info@caravanstallingwestwijk.nl

BTW-identificatienummer : NL1953.51.290 B01

KvK-nummer : 34222087

Bankrekeningnummer : NL14ABNA 0549 717 641ARTIKEL 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.kamperenenzo.nl. : aanbieder van producten op afstand aan consumenten.
2.kamperenenzo.nl : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met kamperenenzo.nl
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Het kamperenenzo.nl fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet.
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (kamperenenzo.nl) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
7. Dag: kalenderdag.
8. Werkdag: Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of kamperenenzo.nl in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen kamperenenzo.nl en consument en op elk aanbod van kamperenenzo.nl .
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt kamperenenzo.nl  de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar op zijn website.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
2. Kamperenenzo.nl bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.
3. Kamperenzo.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
4. Aan de consument zal kamperenenzo.nl bij het product meezenden de volgende informatie,indien mogelijk de gebruiksaanwijzing en een kopie van de factuur zodat de bestelling ter plaatse nog gecontroleerd kan worden.
a. het bezoekadres van kamperenenzo.nl is gelijk aan de vestiging van caravanstalling Westwijk waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 5 opgenomen gegevens, tenzij kamperenenzo.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5. kamperenenzo.nl kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien kamperenenzo.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. kamperenenzo.nl  zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe                 afbeeldingen van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden kamperenenzo.nl  niet.
3. Bij een aanbod zal kamperenenzo.nl  eveneens de volgende gegevens aan de consument verstrekken:
a. prijs inclusief btw.
b. kosten van aflevering indien van toepassing.
c. kosten van betaalwijze indien van toepassing.
d. wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst.
e. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 5 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dan worden deze duidelijk
  bij het aanbod vermeld.
2. De prijzen van de aangeboden producten kunnen worden verhoogd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.of veranderende inkoopprijzen.
3. De vermelde prijzen in de website van kamperenenzo.nl zijn alleen geldig voor digitale bestellingen via kamperenenzo.nl.
4. Prijzen van geleverde artikelen die afkomstig zijn van de externe werkplaatsen kunnen anders berekend worden. en geven geen recht op restitutie.
5. Indien er een verkeerde prijs bij een artikel is vermeld in de webshop  dan behoud kamperenenzo.nl het recht om het artikel niet tegen deze prijs te verkopen. Hij zal de klant altijd vooraf een bericht van prijswijziging geven.

Artikel 6 - Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum of voldaan te zijn bij het afhalen in de stalling.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan kamperenenzo.nl, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan kamperenenzo.nl te worden medegedeeld.
4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.
5. Indien de betalingen na het verlopen van de eerste betaalherinnering nog niet voldaan zijn dan brengen wij € 10,00 administratie kosten in rekening.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 7 werkdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze
termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan kamperenenzo.nl  retourneren, volgens de door            kamperenenzo.nl aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor kamperenenzo.nl tenzij een deel van de bestelling wordt gehouden..
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal kamperenenzo.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3.Indien het artikelen bevatten die op de website vermeld staan met APART BESTELBAAR  dan mag kamperenenzo bij terugname 20 % van de aankoopsom in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan alleen door kamperenenzo.nl worden uitgesloten indien kamperenenzo.nl dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten.
a. die snel kunnen bederven of verouderen.
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
c. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
d. voor speciaal voor u door kamperenenzo.nl ingekochte artikelen.
e. die door kamperenenzo.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop kamperenenzo.nl geen invloed heeft;
g. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal kamperenenzo.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. kamperenenzo.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.                                                                                                              
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal kamperenenzo.nl zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een     vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van kamperenenzo.nl komen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij kamperenenzo.nl.
5. Het adres dat de consument aan kamperenenzo.nl  heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.tenzij er is aangegeven dat de goederen op de stalling worden opgehaald.
6. kamperenenzo.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de                 bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Het kamperenenzo.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Indien een artikel niet leverbaar is, is kamperenenzo gemachtigd om de bestelling te annuleren.

Artikel 11 - Garantie

Een door kamperenenzo.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van kamperenenzo.nl ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 12 - Conformiteit

kamperenenzo.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. kamperenenzo.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij kamperenenzo.nl.
3. kamperenenzo.nl zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,            
wordt door kamperenenzo.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen kamperenenzo.nl  en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - afbeeldingen

De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken qua kleur.
Modelwijzigingen voorbehouden.